HELDER

Gelderstraat 53
NL-5081 AB Hilvarenbeek, Nederland

T: 06-53954184
E: info@praktijkhelder.nl

PRIVACY STATEMENT

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden vertrouwelijke persoonsgegevens verkregen. Dit Privacy Statement beschrijft de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

UW DOSSIER

De praktijkhouder houdt een cliëntendossier bij. Daarin zijn uw persoonlijke gegevens opgenomen die worden verkregen bij een intake, tijdens de consulten of na het, met uw toestemming, opvragen van informatie bij andere zorgverleners of derden. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in een persoonlijk cliëntendossier.

Er worden geen papieren dossiers samengesteld of bewaard. De digitale opslag van uw gegevens heeft als doel het begeleidingstraject optimaal te laten verlopen en de administratieve afhandeling van het begeleidingsproces doeltreffend vorm te geven.

Geheimhouding is gegarandeerd en uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven (medisch beroepsgeheim). Persoonlijke gegevens die via een bezoek aan de website zouden kunnen worden verkregen, worden niet verzameld of opgeslagen. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

De praktijkhouder vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief opvragen bij de praktijkhouder.

Het digitale dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld.

In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

BEVEILIGING

De toegang tot het cliëntendossier is beveiligd door middel van een wachtwoord. Alleen de praktijkhouder heeft toegang tot het dossier. Het cliëntendossier wordt geactualiseerd en opgeslagen op een computer, welke eveneens beveiligd is met een wachtwoord en met up-to-date software. Regelmatig wordt er een back-up gemaakt.

WETGEVING

De verwerking van en de omgang met uw persoonlijke gegevens geschiedt volgens de actuele wet- en regelgeving. Relevant in deze zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Meer informatie vindt u op de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Overheid.

UW RECHTEN

U heeft altijd het recht uw eigen persoonlijke gegevens in te zien of om een afschrift daarvan op te vragen. U dient daarvoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Aan het verstrekken van uw gegevens zijn kosten verbonden.

KLACHTENREGELING

Ik beschik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangeslotenben kunt u via de link downloaden.

Reglement Geschillencommissie. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2613/cbv-reglement.pdf

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij bij mij. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

U bent gerechtigd (Wet KKGZ) een klacht in te dienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent bejegend of bij onjuiste toepassing van de wet- en regelgeving door praktijkhouder.

Hilvarenbeek, maart 2018

W.H. Bruel,

praktijkhouder HELDER, praktijk voor stresspreventie en –behandeling.

Gelderstraat 53

5081AB Hilvarenbeek